Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wybór Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”– I etap.

Ogłoszenie – Biuletyn Zamówień Publicznych 

Uzupełnienie dokumentacji z dnia 13.10.2015 - dostępne na dole pod załącznikami

Uwaga! - Zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.10.2015


Strona tytułowa

Rozdział 1: Formularz oferty

Rozdział 2: Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział 3: Projekt umowy

Rozdział 4: Dokumentacja
Przedmiary:


STWIOR:

Pismo w/s uzupełnienia dokumentacji
Uzupelnienie dokumentacji (załączniki spakowane ZIP)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.10.2015 r.
Zapytania i odpowiedzi
z dnia 15.10.2015