Przedmiot zamówienia: Wybór Wykonawcy zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”– III etap „Przebudowa kamienicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – remont dachu”.

Ogłoszenie_BZP
Strona_tytułowa
Rozdział 1: Formularz oferty
Rozdział 2: Instrukcja dla Wykonawców IDW
- Załączniki do IDW
Rozdział 3: Projekt umowy z załącznikami
Rozdział 4: Dokumentacja
Rozdział 5: Formularz cenowy