Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegona Wybór Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”– I etap" z powodu przekroczenia możliwości finansowych Zamawiającego.

Treść ogłoszenia